”En af Göteborgs mest ansedde och bemärkte män har i dag ingått i den sista hvilan, i det f. d. kommendörkaptenen Jacob Emil Ekman efter någon tids sjukdom i morse aflidit å sin egendom Gubbero i närheten af Göteborg.

  1. E. Ekman var född den 5 februari 1815. Fadren var den bekante doktor J. J. Ekman.

Efter afslutade studier beslöt han egna sig åt landets sjöförsvar och gick därför in vid kongl. flottan. Efter att hafva deltagit i många expeditioner, såväl under svensk flagga som i engelsk och dansk örlogstjenst, det senare under Danmarks krig med Tyskland och Österrike 1849, slutade han som chef i kongl. flottans kommandoexpedition.

År 1860 tog han af sked ur krigstjensten och erhöll en chefsbefattniug, vid sidan af sin broder, uti den stora Carnegieska firman.

Sedan dess har han varit bosatt i Göteborg. Mycket intresserad af kommunala angelägenheter, har han verkat i flera samhällsinstitutioner, inom hvilka hans stora förmåga, stödd af ett aktadt namn och framstående samhällsställning, gjort sig betydligt gällande. Bland så­dana institutioner, i hvilkas styrelse han varit ledamot, må nämnas: Navigationsskolan, Barnsjukhuset, Praktiska hushållsskolan för flickor, Småbarnsskolorna samt flera andra milda och religiösa sällskap. Såsom affärsman har han verkat bl. a. i det stora sjöförsäkringsbolaget Gauthiod.

Kommendörkapten J. E. Ekman har erhållit många utmärkelser. Han var sålunda kommendör af Vasaorden 1 kl., riddare af Svärds-, S:t Olofs-, Dannebrogs- och S:t Annæordnarna samt officer af franska Hederslegionen. Därjemte var han ledamot af Kongl. Örlogs- mannasällskapet i Karlskrona.

Sedan år 1851 gift med friherrinnan Sofia Ulrica Johanna Kurck, efterlemnar han tre söner: ingeniör Gustaf Ekman, konsul Joh. E. Ekman och kaptenen vid Första Göta artilleriregemente Oscar E. Ekman, samt en dotter, gift med härads- höfding T. Odencrantz.

Den hädangångne efterlemnar minnet af en arbetsam och dugande man, högt aktad af alla. Utom af de närmast sör­jande, som i honom begråta en familjefa­der som få, skall han saknas i vida kretsar.

Den aflidnes efterlemnade förmögenhet antages uppgå till omkring tre millioner kronor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 februari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från artikeln: Jacob Emil Ekman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15869, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-02-17.