”Götiska förbundet firade i går afton i Coldinuorden sin midvintersfest, till hvilken äfven ordensbrödernas damer egde tillträde. Ungefär 200 personer deltogo i festen, som inleddes med en fältmarsch af Sara Wennerberg, hvarpå följde åtskilliga musiknummer, däribland en samling svenska folkvisor “Toner ifrån forna dar” af direktör G. Malmgren. ¡.Därefter gafs en melodram “Under sotad ås med text och musik af dir. Malmgren. Vidare förevisades en skämtsam kulturbild två “lejon från år 900 och år 1900. Så kom festens “pièce de résistance“, en vacker tablå, i hvilken fem .unga damer framställde förbundets fem grader. De täcka framställarinnorna buro hvarje grads färg, banér och insignier. I fonden syntes en Sveastaty med de svenska lejonen. Då tablån efter applåder åter visades, tillkom ytterligare konung Oscars bild, omgifven af vikingar. Kungssången sjöngs därvid stående af samtliga de närvarande. Tablåerna voro arrangerade af direktör Malmgren, och musiken härtill af hr A. Bergendahl.

Sedan vidtog supén, hvarunder flere tal höllos, och till sist följde lifiig dans. Festen, gifven till förmån för förbundets musikkassa, torde hafva inbrakt ett afsevärdt bidrag till nämnda kassa.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 februari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Coldinuordens hus.