”Mr Herbert Warmer Stebbins från Boston, utsänd af Nordamerikas Förenta stater som resestipendiat, aflade i måndags på e. m. ett besök hos verkställande direktören för utskänkningsbolaget Ernst Andrée och hos professor August Wijkander, hos den senare för att studera den tek­niska undervisningen. Senare på dagen besökte mr Stebbins härrarande polisverk för att studera vårt polisväsen och stadgandena angående prostitutionen och visade sig ytterst intresserad af hvad han härunder såg samt erhöll önskade upplysningar på de mest minituösa detaljer.

Mr Stebbins har under sin resa besökt 22 hufvudstäder samt därunder hela tiden begagnat sig af det lands tungomål, i hvilket han för tillfället rest. Sveriges polisväsende ville han särskildt studera, enär han funnit detsamma mest effektivt och dess personal human.

Mr Stebbins afreste i går till Kristiania, hvarifrån han sedermera kommer att resa till Stockholm.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 februari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Polisstationen på Östra Hamngatan 11.