”Föräldrarmöte var i förgår afton anordnadt för östra delen af sjette skoldistriktet. Mötet, som hölls i gymnastiklokalen vid Djurgårdsgatan och leddes af kyrkoherde P. Lundén, var besökt af distriktets skolnämnd och lärarepersonal samt ett ganska stort antal föräldrar.

Öfverläggningsämnet för aftonen: »Huru bör en sann kärlek till de små förhålla sig till tukten?» inleddes af hr Albert Thorell med ett sakrikt, intressant föredrag. En ganska liflig diskussion vidtog därefter, hvarvid goda inlägg gjordes både från föräldrars och lärares sida. Särskidt framhölls vikten af att börja med barnens fostran, medan de äro små och lättast att böja, samt påpekades den stora betydelse som ligger däri, att uppfostrare söka så vidt möjligt är taga reda på barnens olika skaplynne och förhållandena i deras hem för att kunna behandla dem på ett fullt rättvist sätt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 mars 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Djurgårdsskolan.