”Den beredning som haft frågan om elektriska spårvägar om hand har nu afgifvit sitt betänkande. Den föreslår att staden sjelf öfvertager anläggningen af det hela, jemväl af kraftstation, men att spårvägsstyrelsen måtte inkomma med förslag rörande det närmare anordnandet af driften. Beträffande liniernas framdragning vidhåller beredningen det förut framlagda förslaget, sålunda också anläggandet af en ringlinie, med undantag där af att i stället för spårvägsliniens nuvarande sträckning utefter Sprängkullsgatan densamma föreslås skola gå utefter Vestergatan genom Annedal fram till Seminariet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 mars 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sprängkullsgatan mot söder, sett från Nya Allén, år 1909.