”Den provisoriska träbron vid teatern är sedan i går delvis av stängd på den grund att pålning eger rum i och för den blifvande brokajen, hvilken skall ett stycke in på den plats som träbron upptager. För att kunna verkställa denna pålning har en del af bron måst rifvas. Under tiden har man för gång trafiken uppfört en träbro vid sidan af den gamla och en del af den gamlas gångbana har apterats till körbana. Spårvägstrafiken fortfar dock obehindradt, åtminstone tillsvidare.

Pålningsarbetet, som bedrives med all skyndsamhet och äfven pågår nattetid, torde taga endast några dagar i anspråk. Till påsk är träbron återställd i sitt gamla skick.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 mars 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Från anläggningen av nya Kungsportsbron (uppförd 1898-1901)