”Drätselkammaren hemställer att stadsfullmäktige ville dels besluta: att för sin del godkänna det af byggnadsnämnden förordade förslaget till stadsplan för Kungshöjdens aktiebolag tillhöriga egendomen, lägenheten Lilla Otterhällan jemte vidliggande områden; och

att underställa detta beslut k. m:ts nådiga pröfning med anhållan, att, därest förslaget ej skulle kunna i oförändradt skick fastställas, stadsfullmäktige måtte sättas i tillfälle att innan ärendet slutligen afgöres yttra sig öfver de ändringar i förslaget, som tilläfventyrs kunna af vederbörande myndigheter ifrågasättas;

dels ock antaga Kungshöjdens fastighetsaktiebolags, i bilagda handling intagna aftal angående öfverlåtelse af bolaget tillhörig mark till gator enligt ofvan nämnda förslag till stadsplan för lägenheten Lilla Otterhällan jemte andre utfästelser för stadsplanens genomförande.

Hufvudinnehållet af aftalet är att bolaget öfverlåter till staden gatumark och bekostar gatornas anläggande samt förseende med ledningar för vatten, gas och aflopp, under det staden öfvertager underhållet häraf för framtiden. För sina skyldigheter ställa bolaget från början säkerhet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 april 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Parti av Lilla Otterhällan (östlig del) intill Engelska kyrkan. År 1898.