”Hotell Arkaden synes redan ha förvärfvat stor popularitet såväl hos den resande allmänheten som hos Göteborgs­

publiken, och man får erkänna att den är välförtjent. Hotellet med sina många rum är nemligen ytterst komfortabelt inredt, inga af nutidens beqvämligheter saknas, priserna äro facila och uppassningen synnerligen god. Härtill kommer en utmärkt badinrättning, hvilken, med vår brist på allmänna bad i sjelfva hjertat af staden, bör bli freqventerad jemväl af stadsborna.

I samband med hotellet står som bekant en elegant matsal, från hvars väldiga fönster man bar en herrlig utsikt öfver det friskt pulserande lifvet i stadens centrum, samt en ljus och luftig cafélokal, den senare med ingång från vestibulen.

Hotell Arkadens chef är källarmästare F. Kortegast,” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 april 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Arkaden 1901.