”Återigen har en af de omtalade ryske sågfilarne uppenbarat sig här i Ucklum. Denna gång var det en ensam sådan; i vinter hade vi den äran att blifva hedrade med besök af tvenne dylika individer. Mannen ifråga syntes vara omkring 30 år gammal, liten till växten och iklädd simpla arbetskläder samt visade ganska god skicklighet i sitt föregifna yrke. Huruvida man här hade framför sig en spion eller endast en vanlig arbetare är svårt att afgöra, men de fina mjuka händerna och den öfverallt och efter allting spejande blicken kunde nog väcka berättigade misstankar om att han äfven hade andra uppdrag än att endast fila sågar. Han hade mycket noga reda på orter och ställen inom landet samt medhade Topografiska kårens karta, hvilken han alltsomoftast studerade. På tillsägelse att visa sitt pass motsatte han sig detta till en början, men vid ytterligare tillsägelse drog han fram ett sådant, men som detta var ryskt kunde ingen förstå detsamma. Å baksidan stod antecknadt att det var uppvisadt i Sköfde den 9 januari i år samt namnet Björk till underskrift.

Att vi äfven här i Bohuslän äro utsatta för spionering från rysk sida torde ligga i öppen dag, och det är mer än underligt att efter allt tal och skrifvande i tidningarna om dessa sågfilare de ändå lika oantastade få drifva om­kring i riket och göra sina iakttagelser. Detta bevisar ju en mer än loflig slapphet hos höga vederbörande, ty nog kunde väl någonting göras för att på något sätt blifva af med dessa objundna gäster. Fullkomligt säkert är nog att om vi svenskar uppträdde på så sätt i Ryssland blefve vi genast utvisade, och då vore det väl ej mer än rätt att dessa herrar blefve undersökta af de svenska myndigheterna och om något misstänkt yppade sig förda till sitt land igen. Men svenskarne äro ju så beskedliga och tåla allting, så att det är väl föga hopp om att våra myndigheter få ögonen öppna förr än det är för sent. Signaturen E.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 april 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Sågfilar av järn med träskaft.