Göteborgs trafik förhållanden. Ett 60-tal firmor, industriidkare och andra i Göteborg ha till järnvägsstyrelsen ingått med framställning om åtgärders vidtagande för att en station för afsändning och emottagning af gods måtte tillsvidare och intill dess annan järnvägsstation längre vesterut inom Göteborgs stads område blir anlagd så snart ske kan anordnas vid den s. k. Barlastkajen i Masthugget.

Petitionärerna framhålla att oaktadt järnvägsspår i förbindelse med bangårdarne utsträckts utefter hamnanläggningen, de vestra stadsdelarne — Masthugget och Majorna — voro hänvisade till att såväl för person- som godstrafiken anlita de aflägset belägna hufvudbangårdarne i Göteborg.

Persontrafiken i dessa stadsdelar anses kunna tillsvidare bli tillgodosedd genom elektriska spårvägar. I en framtid förutse dock petitionärerna nödvändigheten af anordnandet af en fullständig gods- och personstation i Majorna.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 april 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild längs Masthuggskajen med Oscarsgatan med utsikt över stora delar av Göteborgs hamn. I högra nedre hörnet syns Pumpstationen. Utsikt från Henriksberg. År 1917.