”Carl IX-statyn, Med anledning af en notis i dagens M. P. (Morgon Posten) hafva vi af vederbörande blifvit anmodade meddela att i den erforderliga summan för förvärfvandet åt staden af en ryttarestaty af Carl IX ännu fattas betydande belopp samt att bidrag som skola aflemnas till öfverstelöjtnant A. F. Jacobsson fortfarande mottagas med största tacksamhet.

Statyfrågan torde dock vara på god väg att lösas, om intresset för densamma hålles vid makt hos allmänheten, från hvilken äfven do minsta bidrag äro välkomna.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 maj 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Carl IX staty, Göteborg