”Denna fråga synes vara lika segsliten, om också inte lika brännande, som hamnfrågan. Nytt rådhus eller ombyggnad af det gamla äro de alternativ, om hvilka diskussionen rört sig. Och de som förfäktat den meningen, att rådhuset, ombygdt eller nybygdt, bör ligga vid vårt förnämsta torg, där det sedan stadens grundläggning haft sin plats, ha nyligen fått medhåll af rådhusberedningen.

I sitt utförliga och förtjänstfulla utlåtande häfdar beredningen den åsikten, att frågan löses bäst genom det gamla rådhusets om- och tillbyggnad, den senare på det gamla, bredvid liggande kommendantshusets tomt. Sedan staden för en del af sina verk beredt godt utrymme, dels i det nya mantalsverket vid Köpmansgatan, dels i det restaurerade och tillbyggda f. d. Carlanderska huset vid Norra Hamngatan, kan näm­ligen rådhuset odeladt upplåtas åt rättskipningen.

Det lider intet tvifvel att denna mening delas af det stora flertalet af stadens befolkning — både dem som hålla på gamla minnen och traditioner och de som visserligen inte tillmäta traditionens makt någon betydelse, men se frågan från billighetens synpunkt.

Ur den synpunkten är förslaget mycket tillfredsställande. Det är verkligen på tiden att skatteskrufven, dubbelt betungande i denna allt fördyrande tid, vrides åtskilligt tillbaka, så att de i mindre vilkor lefvande kunna uthärda. Att spara en half million på denna frågas lösning är minsann inte att förakta.

En af de bästa synpunkterna i förslaget är, som sagdt, rådhusets bibehållande på sin nuvarande plats. Och det är nu bara att hoppas, att – om det antages dc arkitektoniska anordningarna bli sådana, att harmonien i detta gamla säregna kvarter vid Norra Hamngatan inte förstöres. Det sker väl bäst, förmoda vi, genom en tillbyggnad i stil med nuvarande rådhuset — eller ungefär så som en tecknares utkast å nionde sidan i denna tidning visar.

C.R.A.” (Påsken 1912)

Referens

Påsken: illustrerad tidning, Påsken, Göteborg, 1912.

Ur Påsken 1912.