”Den blifvande stadsdelen Lundby undergår efter hand omdaning för sin blifvande värdighet. Under senare tid hafva landtmäteriflaggor och dito instrument allt emellanåt synts på platsen. Gator och blifvande qvarter äro uppmätta. Torget kommer att få sin plats i närheten af Hisingstads skolhus, likaså kyrkan, då stadsdelen en gång får en dylik. Litet hvarstädes ser man landtmäteripålar nedslagna vid de bestämda gatorna.

En af dessa går från nya porslinsfabriken förbi Rambergets fot bort mot Sandvikshållet. Andra gator löpa parallellt med denna, och andra, t.ex. Apollogatan, som nu håller på att grusas, samt Italiagatan gå från Hisingshamngata upp mot Ramberget.

Italiagatan är delvis redan bebygd. Utefter den ligger skofabriken och längre upp Hisingstads skolhus.

Staden har redan inköpt något mindre område, och en del andra köp hafva äfven afslutats, men i det hela går det trögt med tomtförsäljningen i den nya stadsdelen, och på platsen kan man icke finna något af den omtalade spekulationsifvern i fråga om tomter. Man håller också priserna högt uppe; och det uppgifves att den »välsignade» Hisingsbron utöfvar en hämmande inverkan på den blifvande stadsdelens utveckling. De som hafva körslor i staden frukta för att slå sig ned på platsen, då broafgiften för år går till en rätt betydlig summa. Och likväl påstås det att bron nu skall vara »betaldt», så att broafgiften rätteligen skulle »borttagas». Huru därmed förhåller sig, och om det är stadsfullmäktige eller någon annan, som skall taga frågan om hand, känner jag icke.

För en ny kyrkogård har utstakning i dagarne pågått i närheten af Ramberget, i sam­band med öfriga mätningar och anordningar för den blifvande stadsdelen.

X.Y.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 maj 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kvinna på väg till brunnen i hörnet mellan stengärdesgården och staketet. Platsen är Kvarnberget även kallad ”Roosens Kulle” i dåvarande Lundby socken. Gatan hette vid den tiden för fotot Regulusgatan, i dag Herkulesgatan. Foto ca år 1900.