”En liflig byggnadsverksamhet kommer att under stundande sommar pågå å den s.k. Kommendantsängen och trakten närmast vester därom, d.v.s. den nya stadsdel som begränsas af Linnégatan, Skansberget och öfra Husargatan. Litet hvarstädes å detta triangelformiga område äro grundläggare, stensprängare och murare m.fl. i rastlös verksamhet.

Göra vi en promenad utefter Linnégatans södra del — denna nya aveny som genom sin efter våra svenska stadsgatuförhållanden ovanligt stora bredd och de ståtliga hus, som utan tvifvel komma att uppföras utefter hela dess längd, torde i den närmaste tiden bli en af vår stads fashionablaste trafikleder — så finna vi att det ej torde dröja länge, innan gatans vestra sida ända ned till Linnéplatsen vid Slottskogsgrindarne blir i dess helhet bebebvgd. Och med hänsyn till tomternas dyrhet lära nog alla byggnader vid gatan i fråga blifva åtminstone hvad storleken beträffar fullt storstadsmessiga.

Två 5 à 6 våningar höga hus äro redan under tak och hålla för närvarande på att inredas, i hörnet af Prinsgatan invid Victoriaskolhuset resa sig murarna till en större byggnad, något söder därom pågå sedan flere månader sprängningar i det höga berget för att bereda plats för en nybyggnad, och i dagarne ha jordschaktningar och pålningsarbeten börjat å ömse sidor Majorsgatan i och för tvenne större hörnhus.

För närvarande utlägges och iordningsställes för trafik den del af Nordenskjöldsgatan, som sträcker sig från Linnégatan och Vegagatan. I förbigående må påpekas den ej ringa betydelse, som ifrågavarande bortåt 1,000 fot långa gatudel kommer att få för ”Vegastaden” med Ålderdomshemmet, i det största delen af de båda Vegagatornas invånare, som hittills haft kommunikation med de öfriga stadsdelarne endast genom passagen förbi Oskar Fredriks kyrka, nu få en långt genare väg till stadsdelarne österut. I hörnet af denna nya kommunikationsled och Linnégatan kommer att resa sig ett ansenligt hörnhus, till hvars grund vidlyftiga pålningsarbeten pågå. Grunden består nemligen af lös lera af ända till 10 meters mäktighet och 8 à 10 meter långa pålar måste drifvas ned tätt intill hvarandra, innan man kan erhålla säker grund.

Å det första huset vid Sveagatan, ett större prydligt hörnhus af sten med fasader mot nämnda gata och Majorsgatan, resa sig murarna redan till tre våningars höjd och vid Sveagatans sydliga ände midt emot Seminarium lägges inom kort, grunden till två större hörnbyggnader. I närheten häraf, invid Öfra Husargatan, står ett sex våningar högt hus med fasaden åt tre gator under inredning, och i hörnet af Kastell- och Risåsgatorna är en annan stenkoloss under uppförande.

Lägger man till ofvanstående, att platsen för gamla kolerakyrkogården inom kort skall bebyggas och att de två sista husen af den krans s. k. landshöfdingehus, som sedan någon tid omgifver en stor del af det berg. hvarpå det historiska minnesmärket skansen “Kronan” reser sig, bli färdiga under sommarens lopp, så synes det påståendet vara berättigadt, att i denna del af det vidsträckta Göteborg råder och kommer att i år råda en afsevärdt liflig byggnadsverksamhet.

Hvad staden i öfrigt i detta hänseende vidkommer, kan man vid en vandring genom densamma konstatera, att dess utveckling med hänsyn till nya boningshus håller jemna steg med folkmängdstillväxten, och för närvarande står nära ett 40-tal nybyggnader under uppförande eller inredning. I staden inom Vallgrafven är det Gillbladska afiärspalatset vid Kungsgatan redan under tak, ett par gamla hus om- och påbyggas och grund läg- ges för en nybyggnad. I Vasastaden har den lilla vackra Vasaplatsen nu fått sin ram af idel storstadshus färdig, och öster om parken tages den ena efter den andra af de få återstående obebygda tomterna i anspråk. Sedan tillträdet till öfre Mastbuggsbergen gjorts beqvämare genom den delvis visserligen branta Fjellgatan, bygges det nu rätt flitigt där uppe på höjderna, särskildt vid Paradis- och Fjellgatorna, och vid den senare uppföras rätt ansenliga byggnader*

Ute i det vidsträckta Majorna är det skäligen tyst i nybyggnadsväg; i det (såsom en resande stockholmare kallat det) ”hemtrefliga Haga håller ett och annat af de otaliga trähusen på att utbytas mot 4- å 5-våningars stenlådor. Och vid de nya stora pulsådrorna Odins- och Friggagatorna på Stampen vill byggnadsverksamheten ej taga någon fart. Däremot tyda många tecken på att på de välbelägna tomterna utmed Södra vägen och området öster därom, där nya gator hålla på att utläggas, inom den närmaste tiden skola resa sig stora och tidsenliga byggnader.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 maj 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sveagatan 24 år 1904.