”I går e.m. hölls å Hotel Eggers ett talrikt besökt möte mellan strandegare vid Qvillebäeken för öfverläggning om ett af byggmästare Nathan Persson väckt förslag om kanalisering af Qvillen i ändamål att göra den trafikabel för pråmar och möjligen i sin nedre del af mindre ångbåt.

Mötet, som uttalade sympatier för förslaget, beslöt att tillsätta en komité för att med sakkunniges hjelp utarbeta ett förslag till kanaliseringens utförande från Göteborgs stads gräns till Hökällan samt utröna kostnaderna för ett sådant förslags realiserande. Till komiterade utsågos grossh. Anders Werner, hemmansegare J. A. Carlsson, Kärsgården, Backa, samt förslagsställaren byggmästare Nathan Persson.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 juni 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stadsparti från Lundby, som rives för frihamnsbygget 1915.