”Norske Aftenposten meddelar, att nya öfver.enskommelser ingåtts mellan norska telegrafadministrationen å ena sidan samt den svenska och den danska å andra sidan angående telefonförbindelsen mellan de tre länderna.

Öfverenskommel8en mellan Sverige och Norge, som skall aflösa den af 19 jan. 1893, stadgar, att telefonförbindelse mellan rikena upprätthålles med två mellanrikslinier. Telefontaxan bestämmes efter zontariff, 1 det för hvarje påbörjad samtalsperiod af 3 minuter inom första zonen erlägger 60 öre, inom andra zonen 1 kr. och inom tredje zonen kr. 1,50.

För Sverige utgöres första zonen af Vermland samt Göteborg och de centraltelefonstationer som äro belägna vester om en rät linie dragen mellan Bofors och Göteborg, andra zonen utgöres af öf-riga centraltelefonstationer söder om 61 breddgraden och tredje zonen af de åter- stående centraltelefonstationerna.

Hittills ha endast stationerna i Vermland tillhört första zonen som nu utvidgats, en utvidgning — hvilken som synes äfven kommit Göteborg till del, hvadan det hädanefter kostar blott hälften mot förr att telefonera härifrån till Kristiania.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 juni 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Telefon, delvis svartlackerad, 2 vevar, kablage textilklädd, väggdosa i vitmålad metall.