”En ovanlig zoologisk samling är, skrifver en meddelare, det sillmuseum hvilket som bekant tillkommit på initiativ af framlidne redaktör Rubenson. Samlingen i fråga står nu i komplett ordning och lär inom den närmaste framtiden komma att af doktor Stuxberg införlifvas med zoologiska afdelningen på Göteborgs museum.

Det var — skrifver vår meddelare — hos den bekante konservatorn Hanson i Strömstad som jag af en händelse fick se samlingen. I ett rum, som delvis var upptaget af till hydrografiska undersökningar hörande mobilier, fanns väl ett femtiotal cylinderformiga glasburkar, och i hvar och en af dessa förvarades konserverade sillar. Dessa sillar voro från alla möjliga fångstorter: från Shetlandsöarna, från Skotlands-, Norges, Storbritanniens m. fl. kuster. Och präktiga exemplar funnos där också från vår egen skärgård. Rundt omkring i rummet och i angränsande rum stodo lådor innehållande olika sillarter. Ett par väldiga krus med denaturerad sprit anlitades för att allt emellanåt späda på i sillådornas innehåll.

Sillmuseet i fråga lär vara det enda i sitt slag. Doktor Stuxberg, professor Pettersson och ingeniör Gustaf Ekman samt Göteborgs fiskeriförening hafva direkt eller indirekt haft med dess förverkligande att skaffa.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 juni 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: En hamn med två sillfyllda båtar. I bakgrunden ser man en fiskebåt bl.a.