”Upprop är nu utsändt till borgmästare, riksdagsmän, landstingsman, badintendenter m. fl. inom Bohuslän för att få deras namnunderskrifter, hvarefter uppropet med åtföljande anteckningslistor färdigtryckas och utsändas åt skilda håll inom länet. Landshöfding Lagerbring med friherrinna samt biskop och biskopinnan Rodhe hafva redan skrifvit sina namn under uppropet, hvarigenom helt visst det behjertansvärda företagets framgång bör kunna anses betryggadt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 juni 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fiskare, eventuellt under 1920-talet.