”Sommarens fiskmarknad har nu tagit sin början på sin vanliga I plats, kajen vid Hultmans holme, hvarest tjugu med tältduk öfverskuggade fiskebåtar, nästan samtliga från Klädesholmen, utbjuda sina olika fisksorter. Det är just Klädesholmens befolkning som i skärgården mest sysselsätter sig med handel med fisk, som uppköpes från i de egentlige fiskarena å olika fisklägen.

Priserna ställa sig i år högre än i fjol på grund af att fisket varit mindre gifvande.Ej heller är tillgången på de olika fisksorterna så stor som förlidet år.

De priser som begäras och äfven erhållas äro:

Saltlånga 12 à 14 kr. pr våla (l0 stycken). Dock kan priset närmare preciseradt sägas sträcka sig från 11 kr. ända till 17 å 18 kr., om man i sistnämnda iall räknar en våla af utvalda saltlångor.

Spillånga mellan 12 och 20 kr. pr våla.

Gråsej omkring 20 öre pr kilo.

Lubb 25 öre pr kilo.

Af rocka finnes obetydligt. Priset är 25 öre pr kilo.

Priset å kabiljo, hvilken liksom saltlånga tyckes på visät sätt kunna utgöra en ersättning för den uteblifna sillen, är ända till 28 ä 30 öre pr kilo.

Fiskuppköpare och husmödrar från staden hafva trots de ganska höga prisen börjat sina besök vid den af fiskarena just icke mycket omtyckta fiskemarknadsplatsen, som man varit missnöjd med på grund af vågsqvalpet från förbipasserande båtar och platsens aflägsenhet från de mera centrala stadsdelarna.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 juli 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hultmans holme på 1920-talet.