”Bouppteckning är nu inlemnad till Askims ocb Säfvedals häradsrätt efter aflidna fru Eleonora Dickson på Öfverås., Behållningen i boet lär utgöra kr. 4,702,868: 13.

Detta är vida mindre än man kunnat förmoda, men saken lär enligt F. T. ha sin förklaringsgruud däri, att fru D. till sina tre barn, sonen Axel samt döttrarna fru Carolina Wijk och fröken Beatrice Dickson, redan under lifstiden skänkt till hvar och en af dem en million kr., detta för att utjemna det olika arfsförhållande, hvari dessa kommo vid faderns död till sin bror, aflidne stallmästaren James Fredrik Dickson, som enligt faderns testamente skulle ha optionsrätt att lösa alla sterbhusets aktier i Svartviks bolag för bouppteckningsvärdet, som bestämdes af fadern i lifstiden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Överås.