”Från Kungelf skrifves till Göteborgs Aftonblad:

Konungen har i en till vederbörande ingången skrifvelse undanbedt sig offi-cielt mottagande vid sitt stundande besök i Kungelf.

För det blifvande landtbruksmötet rustas nu med all ifver, och det torde blifva ett riktigt högtidstillfälle för den lilla idylliska staden.

Utställningen af kreatur kommer att ega rum strax utanför staden, midt emot gamla marknadsplatsen. Denna plats är inhägnad och omkring densamma ha redan rests 130 flaggstänger, vilket antal dock torde blifva fördubbladt. Dessutom är man sysselsatt med uppresandet af ett trettiotal flaggstänger utefter den gata, som konungen har att passera vid sin väg till fästningsruinen.

Den egentliga utställningen af diverse föremål kommer att ega rum i skolhuset. Redskaps- och maskinutställningen synes blifva efter förhållandena rätt betydlig. Sålunda har redan en mängd maskiner anländt, såsom en hel last landtbruksmaskiner från Kockums mek. verkstad, tröskverksmaskiner från Stockholm, flere gasmotorer etc.

Det är just icke ofta Kungelf haft landtbruksmöten, och då detta nu sammanfaller med ett kungabesök, kan man förstå att staden gör sitt bästa för att framstå i fördelaktigaste dager.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Kungälv, 1910-20.