”Liket, som i går morse anträffats flytande i Vallgrafven midt för Latinläroverket, har nu identifierats med i gårdagsnumret omnämnde sedan 24 dennes försvunne sjökapten Axel Albert Josefsson, boende n:r 67 vid Friggagatan.

Josefsson var född 1860 och sedan 1893 gift samt efterlemnar hustru och två barn, 4 och 2 år gamla. Han var 1893 befälhafvare å ångaren »Oscar», som hade sillfrakter mellan Norge och Göteborg, men var sedan några år utan fast anställning. Senaste månaderna var han vikarierande skeppsmätare. Han hade aldrig yttrat leda vid lifvet, men senaste tiden lidit at stark nervositet samt klagat Öfver mattighet och susning i öronen.

Å liket finnes inga yttre tecken till våld.

Poliskammaren förordnade i dag på e. m. att liket skall obduceras af andre stadsläkaren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Visar bland annat Vallgraven och Latinläroverket.