”Stora upplag, verkstäder och bostäder nedbrunna.

För dem, som i går vid 3-tiden befunno sig i stadens centrum, märktes i nordlig riktningen tjock rökpelare resa sig mot skyn. Man fick genast klart för sig att en eldsvåda utbrutit, men hvar? Det gissades hit och dit, men snart kom man underfund med att Hult- mans holme var platsen.

Beträffande eldens utgångspunkt föreligga olika uppgifter, men kommer polisundersökningen att därom gifva närmare besked.

Då man emellertid vid 1/2 4-tiden hunnit dit ut, var som genom ett trollslag ett helt qvarter ett enda eldhaf. Det var det 4:e qvarteret i 17:e roten, beläget mellan Gullbergs strandgata och Mårten Krakowsgatan, Kils- och Vikings- gatorna.

Enligt hvad som ganska samstämmigt uppgifves, skulle elden ha utbrutit någon- städes i hörnet af Mårten Krakows- och Vikingsgatorna, hvarest Gullbergs kemikalieupplag samt ett upplag af byggnadsmaterialier, tillhörigt byggmästaren Nathan Persson, voro befintliga. Från Perssonska materialgården skulle elden ha spridt sig till Th. Bomans, f. d. Schröders, träförädlingsverk, där ångvedhuggeriet, sågar och hyfvelmaskiner voro i full gång. I detta stora upplag af trävaror, sträckande sig genom hela qvarteret från Vikingsgatan ända till Kilsgatan, fann elden en god näring och ammade upp flammor, som sträckte sig öfver till det bredvid befintliga Adolf Bratt & C:is kolupplag.

Hastigare än man förmår tänka sig det kastade sig nu det rasande elementet öfver det återstående af qvarteret, som inom förloppet af en timma i form af flammande ruiner var jemnadt med jorden.

De många upplagen af olika varor, som sålunda uppslukats af lågorna vore, med uppräknande af vederbörande firmanamn, följande:

Åt Mårten Krakowsgatan,utom Gullbergs upplag: P. Lagergrens upplag af lump samt Th. Plaes’ magasinsbyggnad för förvaring af is; åt Kilsgatan, utom; Bomans: C. Bäckdahls upplag af gödningsämnen samt handelsfirman Öström & Fischers magasiner med lager af den

bekanta fabriken Wåhlbergs möbler, hvilka emellertid till en del bergades.

På Öström & Fischers område förefanns hr P. O. Tidermana stora upplag af säckar ocb pålkranar m. m., bvilka alU förtärdes af lågorna.

Åt Gullbergs Strandgata brusade eldhafvets  böljor öfver Nordgrens upplag af gödningsämnen, det därintill, i hörnet af Vikingsgatan liggande, förut omnämnda Adolf Brattska kolupplaget, för att slutligen vid Vikingsgatan öfvergå Bröderna Bratts upplag af trävaror, hvaraf en myckenhet dörrar och fönster voro inne. Därnäst lågo ett par smärre upplag tillhöriga hrr Boman och Nathan Persson. Mellan dessa båda förefanns Andersson & Nilssons åkeri, hvilket med stall och diverse gick förloradt. Lyckligtvis innebrändes inga hästar.

Brandkåren, som kl. 3,10 allarmerats och cirka 7 minuter senare kom till platsen, insåg genast det fruktlösa i att nedlägga något arbete på släckningen af det 4:de qvarteret. Man riktade i stället sina krafter på räddningen af de närliggande qvarteren, hvilka såväl i vester som öster voro starkt hotade. Lundby brandkår tillkom vid 4 tiden och började med all kraft släckningsarbetet.

Hettan och röken hade nemligen drifvit mot husväggarne vid Kilsgatan, så att brandmanskapet icke med tillbörlig kraft kunde arbeta här. G. A. Svenssons tunnbinderi, det största etabliseementet inom branchen i Göteborg, antändes och brann ned med fart, och taket till ett trevåningshus vid Kilsgatan, Lill. hörigt staden och antändt som boningshus åt vattenledningsverkets arbetare, stacks i brand på flera ställen. Lågorna härjade redan i byggnadens trappuppgångar, och det visade sig ogörligt att från taket, som var af zink, komma ned i huset. Man måste då öfvergifva planen att från Kilsgatan komma till räddning; och när brandmanskapet hunnit komma om hörnet och man från baksidan tänkte komma åt huset, var det redan för sent: byggnaden måste öfverlemnas åt eldens förstörelse.

Det vidsträckta område, på hvilket elden nu rasade, splittrade brandmanskapet och förlamade dess ansträngningar. .

I öfverhängande fara var äfven ett boningshus i hörnet af Kils- och Mårten Krakowsgatorna, hvars fönster af den intensiva hettan sprungit sönder. Huset utrymdes i hast och möbler och husgeråd buros och kastades ut på gatan. På samma sätt förfor man i ännu ett par hus belägna öster om detta vid Mårten Krakowsgatan.

Det förstnämnda huset har otvifvelaktigt det midt emot liggande firman Th. Plass’ isupplag att tacka för sin räddning.                Ensamt på hela det afbrända qvarteret trasade detta magasin det rasande elementet, som visserligen antände brädväggarna men studsade tillbaka mot isblocken där bakom.

Gårdsbyggnaderna till de tre ofvannämnda husen voro emellertid starkt hotade från eldhärden bakom dem. De skyddades bra af sina brandmurar, hvilka flitigt öfveröstes med vatten. Hettan var dock så stark, att zinken flöt från taken i stora, glänsande droppar. Mest ihärdigt slickades brandmuren till huset n:r 14, hörnet af Kämpegatan, af väldiga flammor från Backlunds träupplag.

Med stort raseri härjades nemligen upplagen i qvarterets midt, och det var omöjligt att här söka släcka elden, sådan fart hade den fått i trästaplarna m. m. Härigenom blef faran för qvarteret 6, på andra sidan Kämpegatan, i sin ordning

öfverhängande. Åt sistnämnda gata, på den sidan, ligga, från Mårten Krakows­gatan räknadt, ett landshöfdingehus och ett envånings skolhus af trä. Resten upptages af Backlunds träupplag och Magnus upplag.

Vid 6-tiden på eftermiddagen kunde man anse sig hafva begränsat elden till det mellersta partiet af qvarteret.

Hade detta icke lyckats utan elden transporterats till ännu ett qvarter, vet man icke om icke hela Hultmans holme blifvit ett rof för lågorna. Från Backlunds nederlag på norra sidan om Kämpegatan hade redan små eldtungor börjat visa sig, men dessbättre skyndsamt observerats och släckts.

Anderssonska brännvinsnederlaget i Kämpegatans skärning med Strandgatan innehöll brännvin för c:a en million kr., förvaradt i cisterner. Huset är af sten och anses vara synnerligen motståndskraftigt. Men mången fruktade att det ej skulle ha stått sig, om det kommit i elden och att fara för explosion af cisternerna därigenom ej hade varit utesluten. Det uppgifves emellertid att order af egaren gifvits att, i den händelse det skulle visa sig nödigt, brännvinet skulle pumpas ut i elfven. Man behöfde emellertid ej tillgripa denna ytterlighetsåtgärd.                    ‘

Vid mörkrets inbrott företedde eldsvådeplatsen i all sin hemskhet en storslaget skön tafla.

Under ens fötter sträcker sig ett väldigt eldhaf, i hvilket skorstenar och murar sticka upp, omhvärfda af det flammande elementet. Här och där iakttager ögat en blank hjelm skymta fram, medan dess bärare höljd i sot bäddas in i rökmolnen. Och härunder hör man eldens prakande, braket af sammanfallande byggnadsställningar samt vattenstrålarnes susning i luften.

Talrika folkskaror begagnade sig också af tillfället att se detta praktfulla skådespel och vallfärdade till brandstället hela eftermiddagen och långt in på natten. Ordningsmaktens upprätthållare hade därför fullt upp att göra med att hålla tillbaka folkmassorna, som intagit position hufvudsakligast å Mårten Krakowsgatan samt järnvägsområdet i närheten.

Vid 11-tiden på aftonen aftågade större delen af brandmanskapet med sprutorna qvarlemnande en mindre trupp för bevakning.

Det nedbrunna, området företer i dag en bedröflig anblick. Lågorna äro dämpade och öfvergjutas oafbrutet med vatten, men digra rökmoln vältra sig fortfarande fram ur ruinerna, i synnerhet från platsen för Bratts kolupplag.

Af stölder, som vid tillfället begingos, har till polisen ingått anmälan om en enda, ett ur från huset n:r 18 Mårten Krakowsgatan.

Assuransbeloppen kunna ännu icke exakt uppgifvas. Dock antages det att brandskadan kommer att gå på närmare en million kr. Alla här i staden representerade försäkringsbolag anses vara mer eller mindre intresserade. Svea, i hvilket bl. a. Nathan Perssons upplag och stadens hus — för c:a 64,000 kr. — samt en massa lösören voro försäkrade, är intressent för omkring 100,000 kr. ”Skåne” lär mest vara intressent i Brattska upplaget, “Fenix” i Sebröders och “Skandia” bl. a. i 4:e qvarteret för c:a

G.A. Svenssons tunnbinderifabrik är ifvenledes försäkrad i ”Skandia” för 36000 kr.

En mängd familjer i små omständigheter ha fått sin lösegendom förstörd, mestades oförsäkrad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Mårten Krakowsgatan.