”Af de två bilder vi här meddela från onsdagens stora eldsvåda framställer ofanstående bild södra delen af det fullständigt ödelagda 4:de qvarteret. I förgrunden ses ruinerna af den byggnad, innehållande Th. Gullberg & C:is upplag af färger och kemikalier, där branden med all sannolikhet antages ha utbrutit och där den från början fick den nästan explosiva våldsamhet, som omintetgjorde brandens hejdande i dess första stadium. Längst bort å samma qvarter, i hörnet vid Mårten Krakows- och Kilsgatorna, synes det firman Th. Plass tillhöriga isupplag, som väsentligt gynnade brandkårens ansträngningar att förekomma eldens spridning till det midt emot liggande, å bilden här ofvan äfven synliga hörn huset af trå å 5:te qvarteret, ett s.k. landshöfdingehus, som utefter Mårten Krakowsgatan försättes af en lång rad hus af liknande beskaffenhet. ” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 september 1900)

”Den andra bilden här ofvan lemnar en öfverblick åt öster öfver samma 4:de qvarter, sedan elden nästan fullständigt lagt i ruin eller aska allt hvad det rasande elementet kunde förtäras eller ödeläggas. Endast ett par skorstenar och några remnade murar resa sig bland förödelsen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 september 1900)