”Bergningsarbetet med sjunkna ångaren “Otterbäcken“ skrider raskt framåt, tack vare det vackra vädret. På torsdagen och fredagen upptogos 20 à 30 tons styckegods, däribland en hel del rätt dyrbara saker. En del befanns nästan oskadadt, hvaremot det på lördagen upptagna kaffet är förstördt. Sistnämnda dag upptogos ock 10 tons kol. Äfven söndagen pågick arbetet, så att man nu anser att lyftningen skall kunna göras i morgon, om vädret fortfar att vara vackert och lugnt.

En del mer eller mindre skadade inventarier ha ock inbergats till Venersborg, där magasin förhyrts för det borgades förvaring.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Fartyg: TYNDERÖ.