”Göteborgs kamratförbund hade i går anordnat utflykt till den vackra Delsjön, hvartill äfven inbjudits utom förbundet stående “kamrater“.

Vid 10-tiden, då afmarschen skulle ske, hade i Vasaparken samlats ett 40-tal kamrater lätt igenkända på den glänsande kamratskölden. Den molnfria himmelen och glänsande solen tydde på en riktig sommardag, sommarvärme och lifslust lyste äfven ur de ungas ögon, hvarför allt tycktes lofva en glad dag. Den vackra vägen dit ut till bestämmelseorten syntes nu de unga så kort, och ännu kortare tycktes dem de timmar vara som de fingo tillbringa ute vid den sköna Delsjöns strand. Under lek och dans, hvilken i det fria tråddes vid ett dragspels toner, flydde tiden med fart. Dock tänkte man icke endast på nöjen. Då man hvilade sig mellan danserna höllos af förbundets ordf. och vice ordf. hrr Sandström och Holmén tal och kortare föredrag, hvarjemte den vackra naturen helt naturligt manade de unga att stämma upp sånger till det sköna fosterlandets lof. Så förgingo de få timmar man fick vara tillsammans. Klockan 5 bröt man åter upp, visserligen något tröttare än på morgonen, men med lika godt humör. Kl. 6 skildes kamraterna åt vid Vasaparken efter en i allo glad och angenäm dag.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Delsjön. 12/6 1898.