”Var korrespondent i Jönköping skrifver i går afton följande:

Vid polisdomstolen i Göteborg tilltalade poliskommissarien N. Johansson barberaren S. Mally i Göteborg för det han söndagen 10 sistl. juni efter klockan sex hållit sina två rakstugor i husen n:o 11 vid Vasagatan och n:o 5 vid Södra Hamngatan öppna för allmänheten och i dessa lokaler idkat arbete genom att med friséring och rakning betjena allmänheten. Sedan Mally erkänt åtalade förseelsen, dömde polisdomstolen, som fann dels arbetet ej hafva varit af beskaffenhet, att det icke kunnat tåla uppskof, dels ock att arbetet, såvidt visadt biifvit. ej skett till nödtorft, jemlikt 7 kapitlet 3 § strafflagen, Mally att för sabbatsbrott böta tio kronor till kronan.

Mally sökte ändring i hofrätten, som i utslag i dag yttrade: att enär Mallys åtgärd att ifrågavarande dag under sabbatstid hålla sina båda rakstugor öppna och därstädes betjena allmänheten med rakning och friséring ej finge anses vara af beskaffenhet att till ansvar för Mally föranleda, ogillades åtalet.

Beslutet fattades med fyra röster mot en.

Hofrättens utslag kommer, efter hvad vi förnummit, att dragas under k. m:ts pröfning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Åkessons Café; Schwartzberg Rak-Salong, I.; Victoriahallens Cigarr-Affär