”Vid 4-tiden i går e. m. strömmade menniskor in på Östra begrafningsplatsen och samlade sig omkring grafkapellet, där redaktören S. A. Hedlunds stoft skulle vigas till griftero.

Klockan half 5 anlände liktåget till kyrkogården. Efter likvagnen med den af blommor och kransar öfverhöljda kistan kom tre vagnar med blommor, hvarpå följde ett tjugotal vagnar med anhöriga och öfriga begrafningsgäster.

Den blomsterhöljda kistan inbars i grafkapellet af medlemmar i Handelstidningens redaktion under tonerna af Integer vitæ, hvarefter, sedan en musikkår spelat: Jag går mot döden hvart jag går“, kyrkoherde Österman förrättade jordfästningen. Intet tal utöfver ritualen förekom.

I grafkapellet närvoro den aflidnes anhöriga, Handelstidningens personal, medlemmar af landstinget och stadsfullmäktige, museistyrelse, representanter från högskolan, konstföreningen och stadsbiblioteket, medlemmar af Göteborgs journalistklubb, högskolans studentförening och Göteborgs arbetareförening, de båda sistnämnda med florbehängdt standar, Publicistklubbens ordförande doktor David Bergström från Stockholm, polismästare Elliot m. fl.

Efter jordfästningen fördes liket till krematoriet för att omedelbart brännas.

Utom de af oss i går omnämnda kransarna, som prydde den gamle pressveteranens bår, märktes sådana från:

Handelstidningens redaktion: ”Mästaren — ledaren — vännen. Med djup tacksamhet!” Publicistklubben: “Sveriges fria ord bevarar ditt namn och din gärning;“ Södra Sveriges pressförening; professorn och professorskan Wijkander; polismästare och fru Elliot; redaktör Valfrid Södergren: ”Till den vördade chefen och faderlige vännen”; postdirektör Frans Broberg; Hilda och Pontus Kobb; Aug. Abrahamsons stiftelse på Nääs: ”Till slöjdundervisningens varmhjertade främjare”;

lektor E. Carlson; kontreamiral och fru Hjalmar Klinteberg; landshöfding Filip Boström; baron Axel Sparre: ”En sista helsning från discipeln sedan 1845—47, Wedevåg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: S.A. Hedlund, samma modell finns gjuten i brons: GM:29540:2. Det är också samma modell som står på Vasagatan 2a vid Haga Kyrkoplan. Den bysten stod fram till 1924 på Göteborgs Museums gård.