”Drätselkammaren hemställer: att — under vilkor, att före utgången af mars månad 1901 dels all den i Ingeniörsgatan enligt gällande stadsplan ingående mark at tomterna n:r 101 B i andra roten och 7 A i nionde kvarteret blifvit med eganderätt å staden öfverlåten, och dels i stadskassan inbetalts i bidrag till utläggning af Ingeniörsgatan till 8 meters bredd och Lasarettsgatan från utlagd del af sagda gata till Ingeniörsgatan; at egarne af fastigheterna n:o 6 C och D i nionde qvarteret 2,000 kr.; fastigheten n:r 23 i samma qvarter 1,020 kr.; fastigheten n:r 189 i andra roten 1,100 kr.; och fastigheten n:r 152 i andra roten 1,320 kr. — under år 1901 för en beräknad kostnad af tillhopa 22.340 kronor utlägga Ingeniörsgatan till bredd af 8 meter samt Lasarettsgatan från utlagd del af sagda gata till Ingeniörsgatan samt förse sagda gata och gatudel med aflopp, vatten och gas, samt

att uppdraga åt gatu- och vägförvaltningen, vattenverksstyrelsen och gasverksstyrelsen att i sina utgifts- och inkomstförslag för år 1901 upptaga förenämnda arbeten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Utsikt från Silversparres Lith anstalt på Kungshöjd (senare Wezäta).