”Från Falkenberg telegraferades i går afton:

Postexpeditören vid Falkenbergs postkontor L. A. Olsson har, enligt hvad som nu upptäckts förfalskat alla namnen å en i Skand. Kreditaktiebolaget i Göteborg 23 april i år belånad vexel å 8 500 kr. Som acceptant har O. skrifvit prosten G. L. Björck i Vinberg, som trassent provinsialläkaren d:r C. H. Björck i Falkenberg och som endossent klockare J. Strömqvist i Vinberg. Beloppet för vexeln, 8293 kr. 80 öre. hade O. i prosten Björcks namn begärt att erhålla Då det till prosten B adresserade, assurerade brefvet från banken ankom till postkontoret, tillgrep han detsamma och införds i journalen sig sjelf som mottagare med beloppets ändrande till 293 kr. 80 öre. Olsson lemnado under semester Falkenberg den 13 d:s och har sedan upphållit sig i Skåne, därifrån han i går tillskref d r Björck härstädes och erkände sitt brott samt förklarade, att han då skulle resa upp till Göteborg för att sjelf angifva sig. Också passerade han i går staden, Hans häktande har i e m. begärts af post inspektionen i Malmö.

Olsson, som är omkring 35 år gammal, har varit 17 år i postverkets tjenst samt blef 1897 ordinarie postexpeditör. Han är gift och har ett barn. I hela samhället har upptäckten väckt sorg och förstämning, då O. både som tiensteman och menniska var allmänt afhållen och uppburen.

Lars Olsson blef i natt gripen härstädes af detektiver och undergick i dag på e. m. förhör inför poliskammaren, hvarvid han ångerfullt erkände allt hvad som lades honom till last. Hela beloppet hade han användt till skulders betalande.

Utredning pågår hos detektiva polisen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skandinaviska Kreditaktiebolagets hus.