”Stadsbibliotekets invigning egde rum, i lördags middag klockan två i närvaro af stiftets biskop och länets höfding, stadsfullmäktige, magistraten, drätselkammaren, lärarekåren vid Göteborgs högskola m. fl.

Samlingen skedde i stora läsesalen. Biblioteksstyreisens ordförande, professor Vising, inledde den högtidliga akten med följande tal:

Då stadsbibliotekets styrelse i dag har den stora tillfredsställelsen att se de rika och ädla skatter den är satt att vårda i godt och ända­målsenligt förvar under eget tak, har den kännt behof att frambära sitt tack därför och uttrycka den glädje däröfver inför dem — korporationer

Som framför andra befodrat detta bildningsverk eller med sitt intresse omfatta det.

Huru varmd detta hus önskats, huru kraftigt en allt mer växande opinion tagit sig det samma an, visas af den hastighet, med hvilken tanken på denna byggnad en gång väckt, förkroppsligats i den gestalt, åt hvars vackra fulldaning vi nu gemensamt glädja oss. Visserligen väckte redan år 1885 en om detta bibliotek högt förtjent man, professor Karl Warburg, förslag om uppförandet af ett stadsbibliotek. Men detta förslag var blott alternativt och förlorade sin aktualitet — icke sin betydelse  för framtiden — genom antagandet af det andra alternativ, som var stäldt vid dess sida.

Först sedan Museet och det därmed förenade biblioteket fått en mera sjelfständig ställning till hvarandra, kunde professor Warburgs förslag åter med fullgiltigt skäl upptagas. Det skedde genom en beredning, som 1893 tillsattes och samma år i november framlade ett betänkande, som förordade byggandet af ett bibliotekshus för Renströmska medel på af staden anvisad tomt . Biblioteksstyrelsen antog detta förslag, och den 29 dec. 1894 anvisade stadsfullmäktige de begärda medlen, 200,000 kr., ur den Renströmska fonden.

Tanke och handling i så snabb följd tyda på den kraft hvarmed förberedelserna bedrifvits, och på den klara och säkra blicken för det vackra ändamålet hos den i sista hand beslutande och beviljande myndigheten. Också står denna institution icke i någon större tacksamhetsskuld än till de män, som hade ledningen af dess angelägenheter i detta skede, främst till lektor Ernst Carlson, i sitt ihärdiga arbete stadigt understödd af biblioteksstyrelsens dåvarande ordförande da: Robert Fries och af de särskildt komiterade professor Warburg och bibliotekarien Wåhlin. samt vidare till de män, som fattade stadsfullmäktigebeslutet af den 20 dec. 1894.

Från denna dag, den viktigaste märkesdagen i stadsbibliotekets utveckling, vidtog ett arbete af annan art drygt genom det myckna, som var att planlägga, att ordna, att anskaffa, men lätt i den säkra förvissningen om det snara uppnåendet af ett länge eftersträfvadt mål. Byggnadsplats utsågs, icke utan svårigheter, under 1895—96, ritning anskaffades 1896, entreprenadauktion utsattes 1897, byggnadsarbetet började 1898, afsyning, inredning och inflyttning försiggingo sommaren 1900.

Till nya män gå under denna tid våra tacksamma tankar: till arkitekten Hans Hedlund, hvars rika erfarenhet och äkta konstnärskap sammanslutit sig med hans bildningsintresse för att skapa hvad vi beundra omkring oss, till hr Herman Dähn, som, i egenskap af ledare af det af firman J. Dähn öfvertagna bygg­nadsarbetet, förstått att så förträffligt sätta i verket hvad som planlagts, och ej minst till denna frivilliga kår af medarbetare i allt godt, .som alltid finnes i Göteborg vid stora tillfällen och som består af högsinta män med blick för tidens sanna kraf i a 11 materiel och andlig utveckling och med förmåga att till­godose dem. Dessa män, hvilkas namn vi möta på de marmortaflor, som därute tala sitt tysta men vackra språk till de inträdande, eller på de blad, på hvilka bibliotekarien berättat detta biblioteks historia hafva genom frikostiga gåfvor satt styrelsen i tillfälle att förläna denna byggnad ett yttre, yärdigt dess ändamål och <len stad, i hvilken den står.

Många andra namn hafva inskrifvit sig i denna byggnads historia, till eftervärldens tacksamma hågkomst. De kunna ej alla uppräknas här, men ett namn måste nämnas, namnet på en man, som visserligen icke gifvit oss någon donation, icke uppgjort någon ritning, icke gjort något byggnadsarbete, men som varit den ledande anden, det drifvande intresset, den lågande förhoppningen, det spejande ögat och den rättande handen i allt: bibliotekarien Wåhlin.

Så har genom mångas samverkan denna stadsbibliotekets byggnad åstadkommits. Om I finnen den god och skön. så är den först då värdig det ädla innehåll den skall innesluta. .Om I finnen att dess åstadkommande bedrifvits nitiskt och raskt, har den blott rönt samma behandling som den här förvarade bokskatten.

Det kan vara skäl erinra, att under det att vid museets bildande 1861 en boksamling af 1.000 band stod Göteborgs allmänhet till buds nu 100,000 band stå färdiga på dessa hyllor, att, som en ny Mimers brunn, tömma sitt visdomsflöde i de kunskapstörstande. Och detta resultat har likaledes vunnits genom förenade bemödanden af frikostiga och högsinnade enskilde och en bildningsälskande kommunalrepresentation med understöd jemväl af Göteborgs k. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle och under det sista decenniet af Göteborgs Högskola.

Hand i hand med denna utveckling har stegringen gått i den stora allmänhetens intresse. Från ett antal besökande af ungefär 5.000 år 1891 ha de senare åren visat siffror på 8.000 och därutöfver. Mot 2,500 på stället begagnade band 1891 visar 1899: 5,200, o. s. v.

Hvad jag haft äran framföra är ett karakteristiskt blad i Göteborgs nyare historia. Det sätter på detta samhälle det tydliga storstadsmärket. ett adelsmärke med den materiella blom- stringen i hjertvapnet, ty den är dock förutsättningen för allt annat men med sidofäi- ten tecknade af förkofran i a 11 andlig id och varma känsla för det upphöjda, det allmännyttiga och det menniskovänliga.

Jag vet därför, att jag blir förstådd af alla här närvarande, då jag förklarar, att det är med lifiiga känslor af tacksamhet och glädje som stadsbibliotekets styrelse står här i det fullbordade verket, och jag är viss att alla med tillfredssällelse skola mottaga vårt högtidliga tillkännagifvande i dag. att dessa rum nu äro fullt färdiga att upplåtas åt Göteborgs allmänhet, och vår vördsamma inbjudan till träget besök.

Jag får härmed hos stadsfullmäktiges ordförande anhålla, att han måtte förklara denna biblioteksbyggnad öppnad.

Stadsfullmäktiges ordförande professor Wijkander tog därpå omedelbart till ordet och yttrade:

Biblioteksstyrelsens ordförande har redogjort för tillkomsten af denna vackra byggnad, där vi nu äro samlade. Det är icke utan en viss stolthet som vi, göteborgare, se den ena för kulturella ändamål afsedda byggnaden resa sig i vår stad efter den andra, och detta gäller icke minst denna biblioteksbyggnad.

Tack vare den enskilda offervillighet, för hvilken vår stad förvärfvat sig så godt namn, och tacke vare nitiska och boksynta vårdares intresse och arbete har under årtiondenas lopp här samlats en beaktansvärd bokskatt, som under den senaste tiden förvarats på ett sådant sätt, att det varit en källa till oro för hvarje bildningens vän i vår stad. Det gäller icke om bibliotekens innehåll såsom om mängden af vår massproducerande tids alster, att man för en billig penning kan trygga sig för förluster genom brand o. d. Där inrymmas arbeten, hvilkas förlust ej kan ersättas, och kulturens minnesmärken hvilkas omsorgsfulla förvarande ligger oss alla varmt om hjertat. Vi hoppas att det nu i denna fristående byggnad af sten och glas skall ha lyckats att bereda detta stadens bokförråd ett lika värdigt som säkert och varaktigt förvaringsställe.

Hvarje kommunalman vet, hvilka bekymmer det vållar att rätt tolka, hvad lagen menar med stadens gemensamma ordnings- och hushållsangelägenheter, för hvilka det är tillåtet att använda stadens penningmedel. Otaliga äro de uppgifter, särskildt af kulturellt slag, inför hvilka man måste ställa sig tveksam, huruvida de kunna och böra lösas på de skattdragandes bekostnad. Lycklig då den stad. som i likhet med Göteborg ofta kan se dessa bekymmer och denna tvekan skingras genom dess med­borgares offervillighet och allmänanda, för att icke tala om de fall, då de framträdande behofven äro af så ideell natur att de afgjordt ej kunna inbegripas under namnet »hushållsangelägenheter», utan deras afhjelpande är fullständigt hänvisadt till den enskildes ingripande.

Vi stå här såsom tacksamma vittnen till öppnandet af en ny af dessa institutioner, som bära eller bort bära det Renströmska namnet och som rent af börja att trycka en viss prägel på hela vår stad. Må vi klargöra för oss sjelfva storslagenheten hos den man# som icke blott ville ställa en stor del af sin insamlade förmögenhet till förfogande åt den stad, där han tillbrakt den verksammaste delen af sitt lif. utan gjorde det på ett sådant sätt, att han icke blott tillgodosåg samhällets i tiden honom närmast liggande kraf, utan beredde möjligheter äfven för de mera aflägset liggande generationerna att tillfredsställa och alhjelpa sin behof. Tanken att förlägga donationernas realiserande så att säga fram i tiden enligt den för oss alla så väl kända Renströmska metoden visar en framsynt och en praktisk blick, som kommer att af generation efter ge­neration allt djupare uppskattas, och icke minst i dessa dagar, då vår stad haft den stora förmånen att ånyo se samma storartade offervillighet skapa en ny donation af samma natur, kunna vi ej undgå att djupt känna den tacksamhetsskuld uti hvilken vårt samhälle står till Sven Renström. Vår glädje att se denna monumentala byggnad och att veta hvilken värdig boning blifvit beredd åt de skatter, som kanske högre än några andra äro uttryck för framstegen i bildning och kultur må därför utmynna i en varm och tacksam hyllning åt minnet af Sven Renström, hvars namn vi ej nog ofta kunna framhålla.

Men det är icke ensamt Sven Renströms förtjenst, att denna byggnad framträder i en så ändamålsenlig och ögat tilltalande gestalt. Det ligger en risk för de små anstalter, som befinna sig på den tidiga utvecklingens stadium — och dit måste vi räkna Göteborgs stadsbibliotek — däruti att den ekonomiska ställning de kunna bereda sina styresmän ej kan täfla med de äldre, större statsinstitutionerna af samma slag. Så mycket lyckligare böra vi skatta detta bibliotek, för hvilket vi alla äro så intresserade, att det i spetsen för sig fått en man med den praktiska duglighet, det varma intresse och framsynthet, som här är fallet. Har fördelen fö r samhället varit stor, att vid en så viktig vändpunkt i stadsbibliotekets utveckling. som denna byggnadsperiod betecknat, hafva d:r Wåhlin som bibliotekets främste vårdare, böra vi Wndra sidan lyckönska honom att hafva fått inflytta hit och kunna arbeta omgifven af dessa beqvämligheter och denna hemtrefnad. som nog gläder hans sinne.

Tack vare arkitekt Hedlund och byggmästarefirman Dähn har denna byggnad blifvit en sann prydnad för vår stad. Jag vet ej, om jag i för­sta rummet skall prisa den arkitekt, som, då de tillgängliga penningmedlen blefvo för knappa för att anskaffa det ädla material, hvaraf denna byggnad är utförd, på enskild väg vände sig till vår stads offervilliga män för medels erhållande, eller desse män sjelfva, som för sta­dens förskönande lemnade rikliga bidrag.

I enlighet med ordförandens i biblioteksstyrelsen anmodan får jag härmed, med uttryckan­de af hela vårt samhälles erkänsla till alla dem som på ett eller annat sätt bidragit till denna byggnads utförande, förklarar densamma öppnad

Efter det bibliotekets nybyggnad alltså för- klarats invigd togs densamma i närmare betraktande af de närvarande.

Härmed var invigningsakten slut, och de närvarande spredo sig i de olika lokalerna för att taga densamma i ögonsikte.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stadsbibliotekets invigning år 1900. Bilden tagen från Sprängkullsgatan mot öster.