”Chalmers Skytteförening hade i måndags sitt första sammanträde för arbetsåret, hvarvid flera viktiga frågor diskuterades.

Bland annat uttalades det önskemålet, att föraningen kunde införa revolverskjutning å sitt arbetsprogram. Samtliga närvarande medlemmar ansågo detta vara ytterst önskvärdt, då det ju ej så sällan händer, att ingeniörer från Chalmers finna anställning utomlands och därvid ofta bli sända till trakter på jorden, där revolvern ingår i den dagliga utrustningen som en nödvändighetsartikel.

Emellertid tillåta icke föreningens finanser anskaffandet af några dylika vapen, helst som ju arméns nya revolvrar äro ganska dyrbara.

Därför ville föreningen hoppas, att om blott saken komme till intresserade personers kännedom, dessa godhetsfullt skulle förhjelpa föreningen till målets nående.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Studenter vid Chalmers.