”Torggatan är en af våra lifligaste trafikleder. Den är infartsvägen till staden från Hisingen, Göteborgs rika kornbod, som täflar med socknarne i öster och söder om att tillfredsställa stadsbornas omättliga begär efter landtmannaprodukter.

Särskildt fardagarne företer denna pulsåder den lifligaste bild, det myllrar svart af menniskor och djur, åkdon rassla och körsvenner hojta, och för att hålla ordning i detta kaos fordras polisens hela vaksamhet.

Torggatan är desslikes en af våra äldsta gator, belägen i en stadsdel, som bevarat sin gamla, trånga, säregna karaktär. Och den är desslikes en liflig affärsgata. Ett af de äldsta köpmanshusen derstädes är det Ahrenbergska, som grundlades år 1826. Den Ahrenbergska familjens stamfäder härstamma från Hisingen, och gamle Simon Elias Ahrenberg, som blef den först bemärkte af släkten, hade således god rot i den kundkrets, för hvilken han öppnade sin affär i ett gammalt oansenligt stenhus på Hallska tomten i hörnet af Postgatan eller Sillgatan,

Tomten egdes på sin tid af Georg Carnegie, William Williamson och John Hall d.ä., hvilka inköpt den af engelska församlingen. År 1887 öfvertog Ahrenbergska firman hela vestra delen af Hallska tomten med sin gräns mot Kjellbergska huset.

Simon Ahrenberg utvecklade affären snabbt och gjorde den ansedd för redbarhet och soliditet i hela Göteborgs omnejd, Bohuslän, Vestergötland, Dalsland o.s.v. Det var en äkta gammaldags bondhandel, i hvilken bönderna förtroendefullt insatte sina besparingar, lika säkert som i en bank. Och till densamma sällade sig omsider skeppshandeln, foureringen af proviant etc. för de i närheten liggande kanalbåtarne.

Simon Ahrenberg var en på många områden verksam man, hvilken i hög grad bidrog bl.a. till det religiösa lifvets utveckling i samhället. Han bar också VAsaordens riddartecken. I firman efterträddes han af Anders Ahrenberg och denne i sin ordning af Olof Ahrenberg, hvilkens enka efter hans frånfälle den 1 Jan. 1897 innehar firman. Under hennes auspicier är det ock som det stora nya affärshuset tillkommit på den gamla tomten.

Det nya huset, af hvilket vi i detta blad meddela en bild, är en tornkrönt tre våningars byggnad, som med sin lätta ljusa exteriör lifvar upp den mörka omgifningen. Indredningen är fullt modern, lokalerna äro ljusa och rymliga samt inredda med mörkbonad ek, skyltfönstren äro stora och de olika lokalerna i öfra och undra våningarne förbundna med hvarandra genom spiraltrappor.

Det Ahrenberska affärshuset ställer sig alltså värdigt vid sidan a f de stora och moderna affärsbyggnader och varuhus, som på senaste tiden uppstått i Göteborg.” (Ur: Påsken 1903)

Referens

Påsken: illustrerad tidning. (1903). Göteborg: Påsken.

Ur: Påsken 1903.