”Vid gräfningarna har man funnit väldiga gångar djupt under det forna slottet och fästningen. Dessa gångar hafva varit hvälfda och stensatta med granit och synas hafva sträckt sig i olika riktningar, stundom härs och tvärs under fästningen. De hafva varit så breda, att flere man där kunnat gå i bredd. Naturligtvis hafva de under tidens lopp, blifvit delvis fylda af jord, men stensättningen har delvis stått sig genom seklerna och visar någorlunda huru det en gång sett ut i fästningens djup, under det kanonernas åskor ljungade kring dess murar. Det är dock ej kändt, huruvida någon af dessa hvälfda gångar sträckt sig utom fästningsverkens område.

Utgräfningen omfattar en del af de ruiner, som ligga åt Nya Varfssidan.

Åt strandsidan mot Hisingen, i närheten af de forna strandverken, hafva betydande sprängningsarbeten förekommit, hvilka dock ej berört fästningsruinerna.

En del fynd hafva gjorts under gräfningarna i ruinen. Sålunda har man hopsamlat hela säckar af ben, om efter djur eller menniskor har icke af sakkunnig utrönts. Det är väl dock troligt, att de anträffade benen utgjort lemningar efter slaktdjur, som under belägringar nedgräfts inom fästningens område. Gamla kanonkulor har man också anträffat.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Elfsborgs slott omkring 1559.