”Den nye spårvägschefen, ingeniör Sigfrid Edström, har nu anländt hit och inträdt i sin befattning tom verkställande direktör för stadens spårvägar.

Ingeniör Edström har, såsom förut nämnts, under de senaste åren innehaft chefsbefattning vid spårvägarne i Zürich och deltog i arbetet för ombyggnaden af hästspårvägarne därstädes till elektriska.

För att kunna uteslutande egna sig åt de förberedande undersökningarna af den blifvande elektriska spårvägens sträckningar har ingeniör Edström till 1 januari öfverlemnat ledningen af spårvägsdriften till ingeniör Blidberg, till hvilken tid hr Edström hoppas hinna utarbeta kostnadsförslag att öfverlemnas till stadsfullmäktige genast på nyåret.

Senast i mars, har spårvägschefen meddelat G. P , bör man enligt hans åsikt påbörja anläggandet at kraftstationen. Innan denna står färdig vore ej någon idé att på allvar börja nedläggandet af de nya spåren o. d. På höstsidan voro stationen antagligen under tak och fram i januari eller februari 1902 kunde ångpannorna insättas. Kortare tid för denna byggnads färdigställande vore nog ej värdt att räkna på då tillverkare af ångpannnor nu i regel plägade betinga sig ett års leveranstid. Sjelfva .gatuanläggningen kunde taga sin början på våren 1902 för att vara färdig på hösten samma år. Ingeniur E. hade tänkt sig att först göra linien Järntorget—Majorna färdig, då detta kunde ske oberoende at den öfriga driften. Denna anläggning skulle utföras med en styrka af 20 à 30 man, som då blefve i tillfälle att uppnå en viss fär­dighet i detta för våra förhållanden ovana arbete, hvilken ju i sin tur komme att vara at god hjelp vid utbildandet at den större styrka, hvarmed det öfriga arbetet komme att forceras.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Spårvägsstallarna vid Karl Johansgatan mitt emot Jaegerdorffsplatsen. År 1902.