”Göteborgs Remfabrik å Gårda, hvilken i våras härjades af eldsvåda, har nu till största delen åter uppbygts. Den tre våningar höga stenbyggnaden har trots murarestrejken fortskridit så långt mot sin fullbordan, att taklagsöl kunde firas i lördags.

Uppförandet af den nya fabriksbyggnaden har utförts af byggmästarefirman Hollander och Westerberg. Då byggnaden var knappt halffärdig, utbröt emellertid murarestrejken, därvid flera byggnadsföretag måste afstanna. Men detta hindrade dock ej, att Göteborgs Remfabriks byggnad fortfarande reste sig mot skyn, tack vare innehafvarnes af byggmästarefirman samt fabrikens disponent hr Harald Zetterströms energi. Hr Z. och de båda byggmästarne med sin ritare, verkmästare och basar togo sielfva i tu med arbetet, endast biträdda af några handtlangare, och ha nu kommit så långt, att fabriken i lördags stod under tak. Den kommer nu att putsas invändigt samt beräknat bli fullt färdigt i november.

Naturligtvis hafvade ofvannämnda personerna, som varit ovana vid sådant arbete icke fått någon 8 timmarsdag. Från solens uppgång till dess nedgång ha de stått på sin ställning och utfört ett i sanning hedrande arbete.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Trekantig murslev med trähandtag för påförande av murbruk