”I fredags vid 7-tiden på aftonen kolliderade

på elfven utanför Packhuset Åmålsångaren “Hildur“ och kanalångaren “lngeborg“.

“Hildurs“ befälhafvare, kapten A. Olsson, berättar att han vid sjutiden i fredags qväll på uppgående från Nya kajen i afsikt att gå igenom Hisingsbron midt för Packhuset märkte ett rödtljus, hvilket han trodde tillhöra någon båt som rodde tvärs öfver elfven. Han höll därför sin kurs, i den tanken, att båten godt skulle hinna förbi.

De förut stående besättningskarlarne ropade emellertid, att det var en ångbåt, hvarpå genast kommenderades stopp och back. Fartygen voro dock alltför nära hvarandra, för att kollision skulle kunna undvikas, hvarvid “Hildur“ rände sin stäf in i bogen på det mötande fartyget, som befanns vara “Ingeborg“.

Befälhafvaren å “Ingeborg“, kapten A. G. Eriksson, har omtalat att då han i fredags qväll med trälast skulle afgå till Trävarubolagets upplag, observerades en ångare på babords sida komma gående uppför elfven och stäfvande rakt mot “Ingeborg“ Flera signaler gåfvos från den senare att han gick styrbord hän, men det oaktadt ändrade den mötande ångaren icke sin kurs utan rände med sin stäf in i “Ingeborgs“ babords bog, så att ett större hål uppstod under vattenlinien. “Ingeborg“ hade, då kollisionen syntes oundviklig, stoppat och backat och låg nästan stilla då kollisionen inträffade.

Lampan i “Ingeborgs“ topplanterna skulle hafva exploderat strax nedanför Hisingsbron, och hade man icke hunnit få densamma klar, då kollisionen inträffade.

“Ingeborg“, den pårända ångaren, fick ett så stort hål i sidan att vattnet strömmade in, hvarför fartyget måste sättas på grund vid Strömman & Larssons fabrik. Fartyget är försäkradt i Sveriges

Ångfartygsassuransförening för 20,000 kr. Sedan fartyget i lördags befriats från däckslasten, höjde det sig så mycket öfver vattenytan att det kunde bogseras in till Trävarubolagets brygga, där lossningen nu pågår.

“Hildur“, som fick bogen intryckt, var redan i lördags klar att afgå härifrån. Detta fartyg var försäkradt för 16,000 kr. i “Ocean“.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ångaren Skandia Göteborg. T.h. brovaktarekurer. År 1898-