”Från Fiskebäckskil skrifves till Göteborgs Aftonblad: Hummerfisket, hvilket i början af säsongen tycktes komma att gifva ett särdeles godt utbyte, har till följd af det ihållande stormiga vädret ej kunnat utöfvas af våra fiskare med det gifvande resultat som bättre väderleksförhållanden vanligen medföra. Ofta, särskildt i de yttre skären, ha hummertinorna under flera dagar ej kunnat dragas, hvadan möjligen däri varander hummer, efter uppätandet af lockbetet, lemnat desamma. Naturligt nog har detta i hög grad menligt inverkat på fisket. Då dessutom hummern, ju längre det lider på hösten, går på djupare vatten och således blir allt svårare att fånga, inses lätt hvilken förlust härigenom tillskyndas våra fiskare. Priset å hummern varierar f. n. härstädes mellan 15 å 16 kr. tjoget.

Trots den rådande ostadiga väderleken fiskades under den gångna veckan ej obetydligt skarpsill af här hemmahörande vadlag. Bland annat erhöllo natten till förliden fredag af en mindre vad ej mindre än 27 fjärdingar skarpsill, som såldes till konservinläggare i Lysekil till ett pris af kr. 10: 50 pr fjärding. Då vadlaget ifråga ej består af mer än tre män, gjorde dessa en rätt vacker förtjenst. Äfven vadlaget ”Wargarne”, ett af ortens bästa och mest energiska, har under den gångna veckan haft rätt ”god tur*. Som ett bevis lör den i Gullmarsfjor* den fångade skarpsillens förträfllighet och goda anseende bland aujovisfabrikörerna må nämnas, att dessa med en mun försäkra gulimarssillen vara värd minst 3 kronor mer pr fjärding än den vid Henån å Orust m. fl ställen i skärgården fångade skarpsillen. För öfrigt är fisket härstädes f. n. föga eller intet gifvande. Då och då fångas visserligen bland skarpsillfångsterna ett och annat tjog makrill, något litet torsk, rödspetta m. m., men detta är så vanligt höstetid, att man ej räknar det som egentligt fiske.

— Lustkuttern ”Exelsior”, tillhörande disponenten Biinsow i Skönvik, har af denne sålts till disponenten vid Sjuntorps spinneri för 8000 kr. Ny bygd för helt få år” sedan, kostade ”Excelsior’ omkring 70,000 kronor. Den eleganta kuttern kommer, med anledning af att besättningen å densamma under sommarmånaderna utgjorts af fiskebäckskilsbor, att uppläggas i vinterqvarter härstädes. En gammal erfaren sjöman har fått i uppdrag att afrigga och under vintermånaderna ha tillsyn öfver densamma.

— För någon tid sedan afled å det när­belägna fiskeläget Östersidan en gosse, hvars | far under en längre tid varit hemsökt af en tärande sjukdom, lungsot. Under det att gossens lik jordfästes i härvarande kyrka, afled emellertid fadern, en ung sjöman vid namn Jemmy Simonsson. Vid återkomsten till sorgehuset funno begrafningsgästerna den visserligen svage, men kort förut lifaktige mannen som ett lik. Att detta ej väckte ringa bestörtning bland gästerna, faller at sig sjelft. I mannaminne har ej något dylikt inträffat här på orten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: ‘Hummer med riklig påväxt av bl.a. havstulpaner. På bilden står text: ”Handl. G. R. Holst.”’