Invigningen af Carl Johans kyrka efter dess vidtomfattande restaurering egde rum i går med en stämningsfull högtidlighet. Templet var till trängsel fyldt af åhörare.

Akten öppnades med afsjungandet af ps. 324, hvarefter biskop Rodhe höll ett anslående invigningstal. Han påminde därvid om huru templet, som nu i en ljusare och skönare skapelse öppnats för menniskorna, borde stämma till andakt och än mera bära vittne om den allsmäktiges rika nåd. Efter det varma, stämningsfulla talet sjöng en kör från orgelläktaren en för tillfället lämpad sång, hvarpå högtidligheten afslöts med ps. 3 v. 7.

Vid högmessopredikan, som likaledes hölls af biskop Rodhe, knöts till texten ur Luc. 13: 10—7 en framställning af tålamodet under alla pröfningar.

Altartjensten förrättades af kyrkoh. Lundtu och pastor Laurén. Sångkören föredrog Beethovens vackra I himlar, sjungen den Eviges ära på ett lofvärdt sätt.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Carl Johans kyrka år 1900.