”Utom vid stadens läroverk firades Gustaf Adolfsminnet äfven vid folkskolorna.

På aftonen vimlade det af folk på Gustaf Adolfs torg och på Hamngatorna. Gustaf Adolfs stoden var illuminerad med de vanliga ljusdekorationerna; på Östra Hamngatan var äfven uppsatt ett vackert namnchiffer af acetylengaslågor, hvarjemte butiksfönster voro illuminerade.

Kl. half 9 tågade den stora Gustaf Adolfs-kören, som nu räknade mer än 300 man, med svenska fanan i spetsen från Rådhuset upp på estraden vid bysten, afsjungande “Dåne liksom åskan bröder-”. Uppkommen på estraden sjöng kören, under hr Gisslows ledning och ackompagnerad af regementsmusik, först “Vårt land” af Josephson och därefter “Hör oss Svea“. Härpå följde kungssången och “Du gamla, du friska“. Sedan Gustaf Adolfs körens hymn af F. Kuhlau med ord af A. U. Bååth sjungits, utbraktes ett lefve för hjeltekonungens minne, åtföljdt af fyrfaldigt hurra.

De hurtigt framförda sångerna helsa- des af dånande applåder från de folkmassor som fyllde torget och de kringliggande gatorna.

Under aftonens lopp hade himlen klarnat och bjöd på ett herrligt månsken. På Hamngatorna rådde en lång stund frampå qvällen ett myllrande lif. Ordningen på gatorna var hela tiden den bästa, och inga störande uppträden förekommo.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 november 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gustav Adolfs torg vy från Arkaden. År 1920.