”Kungsportsbron nalkas nu med stora steg sin fullbordan. I dagarne ha nemligen de sista hvalfstommarne borttagits, så att nu de smäckra hvalfven sväfva fritt öfver den 10,5 meter stora spännvidden. Man håller nu som bäst på med att gjuta beton öfver hvalfstenarne. Allt grundläggningsarbete har fullbordats, så att vattnet när som helst kan släppas genom fördämningarna. Äfven de långa kajmurarna vid landfästena äro i det närmaste färdiga, och de flesta af de prydliga stenpållarne äro resta på sina platser.

Hvad som ännu återstår är hufvudsakligen stensättning och dekorering. Arbetet härmed torde dock komma att draga ut på tiden — dels på grund af försenade leveranser, dels ock på grund af den inbrytande vintern — så att brons slutliga invigning icke torde komma att ega rum förr än fram emot midsommar — men man väntar ju aldrig för länge, när man väntar på något godt!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 november 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Från anläggningen av nya Kungsportsbron (uppförd 1898-1901)