”Under den allmänna ovilja, som drabbat företaget att ödelägga detta gamla historiska minne, har man dock i någon man tröstats af hoppet att de därvid gjorda fynden skulle omsorgsfullt tagas till vara och på detta sätt komma vetenskapen till godo. Tyvärr synes detta hopp icke komma att förverkligas; det synes nemligen som arbetarne, på grund af bristande tillsyn och intresse, ansett sig för egen del kunna göra sig till godo åtskilliga föremål som anträffats och som. åtminstone i deras ögon, saknat egentligt värde. Det uppgifves nemligen att man i skrotbodar sålt gamla järnsaker från gräfningarna vid Elfsborg, och om detta verkligen är händelsen, har man rätt förmoda att mångt och mycket af äfven värdefullare beskaffenhet skingrats.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 november 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gamla Älvsborg. Skulpterad arkitekturdel. Sitter inmurad inomhus i sockerfabriken. Daterad 1588.