”Två utländingar — enligt egen uppgift finnar — hitkommo i söndags och togo in på ett af stadens bästa hotell men flyttade redan följande dag till ett annat, Skeppsbron mera närbeläget hotell. Något bagage medförde de ej; detta, förklarade de, var qvarlemnadt i Stockholm. De hade endast velat göra “en liten lusttripp“ hit till Göteborg. De ha uppgifvit sig vara, den ene löjtnant och den andre järnvägstjänsteman, samt tala någorlunda god svenska med finsk brytning.

I söndags qväll besökte de cirkus, och i går gjorde de i sällskap med en härvarande handelsagent med en bogser- båt en utflykt till södra skärgården.

I går förhyrde de sjelfva en bogser- båt och företogo med denna en utfärd till Vinga.

Under sin vistelse här ha de båda främlingarne lifligt intresserat sig för våra sjöfartsförhållanden samt noga studerat vår hamn och hela elfmynningen med dess omgifningar, hvarvid de ofta haft framme sina anteckningsböcker.

De hade i dag ämnat med bogserångaren “Oscar“ göra en utflykt åtåt elfven, i men ännu på middagen lågo de enligt hotellvärdens uppgift försänkta i sömn.

Främlingarne hade redan i måndags ämnat resa härifrån, uppgåfvo de, men blifvit fördröjda af ett gladt sällskapslif härstädes.

Genom en notis i en härvarande morgontidning har uppmärksamheten blifvit I fästad på resenärerna, hvilka dock, efter hvad hittills kommit i dagen, torde hafva företagit sin hitresa endast för sitt nöjes skull.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 november 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hamnen, utsikt mot riskvarnen på Hisingen. T.h. badhus vid Sågen. 1910-talet.