”K. m:t har fastställt länsstyrelsens utslag, hvarigenom förordnats att ordningsstadgan, byggnadsstadgan och brandstadgan för rikets städer samt hvad i helsovårdsstadgan för riket vore föreskrifvet om stad skulle i tillämpliga delar gälla för nedan nämnda områden i

Örgryte socken:

dels det område, som bestode såväl af hemmannen Krokslätt Kargegården och Nordgården som ock den del af hemmanet Örgryte stom som vore belägen vester om Mölndalsån;

dels det område som gränsade i söder till Danska vägen, i vester till Mölndalsån, i norr till Göteborgs stad och i öster till en öfver åsen dragen linie samt bestode af delar af hemmanen Underås och Gårda jemte delar

af hemmanen Böö och Öfverås samt lägenheten Gubbero:

dels ock det område hvilket utgjordes af ej mindre den del al hemmanet Lunden som gränsade i norr till Göteborgs stads område, i öster till hemmanen Kolltorps och Kärralunds egor, i söder till Kärralundsvägen och i vester till Danska vägen, än äfven den del af hemmanet Böö, som vore belägen emellan Danska vägen och det i förra stycket omnämnda område.

Hvart och ett af dessa områden utgör ett municipalsamhälle samt benämnes det först sagda Krokslätts municipalsamhälle, det andra Gårda municipalsamhälle och det sistbrörda Lundens municipalsamhälle.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 november 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kobbarnas väg mot norr intill kvarteret Adolfsberg t.h. År 1922.