Eldsvådeplatsen å Hultmans holme har nu hunnit undergå åtskilliga förändringar.

Södra och större delen af det fullständigt nedbrunna fjerde qvarteret förete visserligen ännu förödelsens styggelse, delvis öfverhöljdt som det är af askhögar reser och spillror, men å norra delen däraf sig en hög brandmur sträckande sig tvärs öfver hela qvarteret. Bakom denna brandmur ha hrr Adolf Bratt & C:o företagit ett storartadt arbete. Å den af dem förut innehafda tomten samt å platsen

för hrr Öström och Fischers och A. M. Nordgrens upplag, hvilka tomter af Ad. Bratt & C:o äfveuledes förhyrts, uppföras nu kontors- och vagnsbyggnader, stallbyggnader, smedja m. m. Ungefär å midten af samma qvarter upplägger hr Th. Boman ett brädupplag.

Det norr om detta liggande femte qvarteret är snart restaureradt till sitt föregående skick. Murbruks- och sandcementfabriken har ersatt en del af elden förtärda träskjul med tegelstensbyggnader. Svenssonska tunnbinderifabriken, som fullständigt nedbrann, har åter rest sig och står i det närmaste färdig — arbetet i fabriken är redan i full gång.

Arbetet med restaureringen af stadens arbetarehus är äfven långt framskridet, men återstår ännu mycket innan man dit kan inflytta.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 november 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 1 september 1900.