”Sällskapet “Ungdomens friluftslekar hade i går afton sammanträde under ordförandeskap af d:r P. Silfverskiöld.

Styrelsens årsberättelse samt revisionsberättelsen upplästes och godkändes samt ansvarsfrihet beviljades. Till styrelsemedlemmar utsågos de förutvarande, nemligen d:r P. Silfverskiöld, ordförande, grosshandlare Justus A. Waller, vice ordförande, fil. kand. J. W. Åkermark, materialförvaltare, Hans Hedlund, skol­föreståndarinnorna fröken Frida Pallin och Ida Hellander samt i stället för grosshandlare Peder Waern, som afsagt sig, grosshandlare Hugo Strömberg, skattmästare. Till revisorer utsågos grosshandlarne H. Löwenadler och H. Kunze.

En liflig diskussion uppstod därefter öfver frågan: Hvad kan och bör af sällskapet uträttas för att det skall motsvara sitt syfte? Samtliga närvarande enades om att sällskapet kraftigt bör arbeta på allmänhetens undervisande och upplysande om friluftslekars stora betydelse i fysikt, psykiskt och etiskt hänseende, på ett lifligt bedrifvande af ungdomens lekverksamhet samt anskaffande af lämpliga lekplatser och anordnande af lekar å desamma, Vidare framhölls och betonades önskvärdheten att sällskapet småningom utsträckte sin verksamhet från skolungdomen, som nu utgör enda föremålet för densamma, till all ungdom och på detta sätt gjorde sin stora insats i samhällets uppfostran af sina medborgare till dugande, arbetskraftiga individer.

Styrelsen beslöt att under den stundande vintern kälkåkning, skridskoåkning och skidlöpning skulle anordnas liksom föregående år, såvida väderleken det komme att medgifva.

Ordföranden meddelade att hr N. Parelius på Säfvenäs lofvat iordningställa en skidbana med hopp till sällskapets förfogande.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 november 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stora Delsjön 1902.