Förhören i fallet med knivskärningen vid Härlanda fortsatte idag:

”Målet mot Gunnar Viktor Esaias Sylvan från Stora Härlanda, häktad för knifskärning å arbetskarlen Aug. Jonsson, förekom i dag inför rådhusrättens tredje afdelning å cellfängelset.

 

Sylvan vidhöll sin inför poliskammaren afgifna berättelse, enligt hvilken bröderna S. blifvit antastade af Jonsson, som tillfogat Sture S. ett slag i ansiktet, så att näsblod följde, hvarpå denne springande aflägsnat sig. Jonsson skulle därpå handgripligen våldfört sig å Gunnar Sylvan med påföljd att den senare ramlade i landsvägsdiket, där han blef liggande afsvimmad. Nar han så legat en stund, qvicknade han till igen och begaf sig därifrån. Enligt det senaste polisförhöret hade Gunnar S, då han vaknat upp från svimningen, varseblifvit en okänd småväxt mansperson med skärmmössa. Enligt det första förhöret hade ingen annan person än Jonsson synts till i närheten. Gunnar S. uppgaf emellertid att han ej kommit att tänka på denna sin syn då och ej heller blifvit tillfrågad därom.

Svarandebiträdet, v. häradshöfding Claes
Bergström, anmärkte att Jonsson vore bekant som en bråkmakare och enligt hvad han
hört, varit invecklad i en annan kalabalik i de dagarne.

Enligt de båda vittnenas utsago åter, hade de, tillkallade af Jonssons rop, funnit J. blödande ur sår i bröstet och därjemte iakttagit en karl liggande i vägdiket. Den de på sin vittnesed kunde intyga varit en af bröderna Sylvan, hvilkendera kunde de ej uppgifva. Inga omständigheter hade gifvit vid handen, att personen i fråga vant afavimmad. Vid deras framkomst hade han
rest sig ur diket och springande aflägsnat sig.

 

Fällknifven, som Gunnar S. haft i sin ficka och som öfverlemnats till stadskemisten för undersökning, hade icke visat spår af blod.

Enligt förevisadt läkarebetyg förefunnes numera ingen fara för August Jonssons lif och det antages, att han ej kommer att lida framtida men af misshandeln.

Rätten pröfvade skäligt att försätta Sylvan på fri fot för att vid hämtnings äfventyr inställa sig den 19 decomber, då målet ånyo förekommer. Till dess kommer att inkallas som vittnen två andra personer, hvilka äfvenledes vid ifrågavarande tillfälle skulle befunnit sig påväg mollan Härianda och staden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 december 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: De södra delarna av Cellfängelset/Frälsningsarmen rivna då järnvägen breddats. År 1937