”En orkanlik vinterstorm hemsökte i går och i natt vår kust. Det var en af samma slag, som för några år sedan med fruktansvärd styrka rasade på vestkusten. På e. m. i går drefs vattnet in i hamnen och gjorde våldsamma attacker mot bryggorna utefter elfven. På aftonen stodo de flesta bryggorna under vatten.

Klippbåtarne hade ett svårt arbete att upprätthålla trafiken och slutligen måste denna afbrytas. Färjan mellan Carnegies bruk och Färjenäs måste, ansatt af den svåra stormen, söka hamn vid Kustens varf och den sista Klippbåten, som gick öfver elfven, hade ett svårt arbete. På Skeppsbron hade stormen åstadkommit åtskillig skada. Källrarne i husen vid Skeppsbron stodo under vatten, på kajen hade vattnet slagit upp och den plats, där kajraset egt rum, var helt och hållet genomdränkt.

Den efter eldsvådan å Hultmans Holme qvarstående brandmuren vid Th. Plass’ upplag omkullblåstes af den häftiga stormen.

Upp efter elfven ha genom vattnets stigning flerstädes trafikhinder uppstått. En mängd telefonstolpar på landsbygden i Vestergötland har blåst omkull och linierna ha på flere ställen afbrutits.

Ute i Marstrand visade stormen en fruktansvärd styrka. Marstrandsön var omgifvon af bränningar, som hårdt ansatte brobyggnader m. m.

Stormen har i dag något bedarrat, men var dock i morse så våldsam, att t. ex. skärgårdsbåtarne ej kunde anlöpa Långedrags brygga.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 december 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Lysekil, Karlavägen i storm.