”Göteborgs Spårvägar. Den nu färdigbygda delen af spårvägsanläggningen här i staden, linien Brunnsparken Stigbergsliden,

invigdes högtidligen i går e.m,, till öfvervarandet hvaraf voro inbjudne landshöfdingen grefve Ehrensvärd, hrr Stadsfullmäktige, Magistraten, Gatu- och Väg förvaltning en, representanter af pressen samt åtskilliga andra personer.

Vid 4-tiden på e. m. samlades de inbjudne vid Brunnsparken, der 4 vagnar stodo i beredskap för att mottaga gästerne, och kort derefter sattas vagnarne i gång samt fortsatte till Stigbergsliden, under färden åskådade af ett stort antal personer, som samlat sig utefter hela spårvägslinien.

Gästerna inbjödos derefter till en kollation å utvärdshuset “Hinriksberg“, vid Stigbergsliden, hvarest åtskilliga förfriskningar stodo till buds och der tal och skålar utbringades för det nya företagets lycka och framgång.

Landshöfdingen grefve Ehrensvärd  höll först ett särdeles anslående tal. förklarande

den nu färdigbygda första linien öppnad för allmän trafik, och utbringade en skål för spårvägsbolagets ordförande mr Dawidson uttalande den förhoppning att fortsättningen af spårvägsanläggningen måtto fortgå oafbrutet och så fort som möjligt.

Hr Dawidson  tackade hr landsböfdingen, för den utbringade skålen, äfvensom hrr stadsfullmäktige och magistraten för allt tillmötesgående samt tillkännagaf att arbetet å de öfriga liniorna kommer att fortgå med all möjlig skyndsamhet; meddelande till sist att han lyckats öfvertala sina medbolagsmän att nedsätta taxan å linien Brunnsparken— Stigbergsliden  till endast 10 öre, ehuru bolaget egde rättighet för denna linie enligt koncessionen taga 30 öre, enär den utgör 9,500 fot, och 10 öre är bestämdt för hvarje 4,000 fot. Underrättelsen om denna tillmötesgående nedsättning å taxan mottogs med stormande bifall.

Härefter utbringade stadsfullmäktiges ordförande, grosshandl. J. J. Ekman, en skål för spårvägsbolaget och dess närvarando representant hr Dawidson samt tackade å samhällets vägnar för tillmötesgåendet af taxans nedsättning. Hr Dawidson höll ett varmhjertadt tal för grosshandl. Th. W. Tranchell, som varit bolagets ombud härstädes och hvilken med stor nit verkat för anläggningens skyndsamma åstadkommande; hvarpå hr Tranchell tackade, under uttryckande af sin glädje öfver att Göteborgs spårvägar nu äro så nära färdiga, hvilken anläggning länge varit ett af hans käraste önskningsmål.

Den nu färdiga linien öppnas i dag för allmän trafik å tider som närmare inhämtas af annonsafdelningen i denna tidning.” (Ur: Göteborgs-Posten 25 september 1879)

Ur: Göteborgs-Posten 25 september 1879.