”Ett af julens förnämsta glädjeämnen är julgranen, men juldagarne äro knappast förbi, förrän julgranen börjar att barra af sig. En tysk tidning meddelar ott sätt, hvarpå afbarrandet kan ganska länge uppskjutas.

Sättet att hålla granen frisk skulle vara detsamma, som användes med afskurna blommor, i det att de sättas i vatten. De vanliga fötterna pä julgranarna, bestående af två träbitar, satta i kors, kunna användas; dock böra under brädbitarne vara satta tvärslåar, så pass höga, att under foten kan ställas ett fat eller en tallrik med vatten. Hålet i brädfoten bör vara så stort, att granens stam går något nedanför detsamma och räcker ned i vattnet. Vattnet i fatet måste äfven ofta fyllas på.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 december 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stadens julgran 1915. 1:a julgranen i Brunnsparken.